Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 83         TEKLİF AL
tr

Periyodik sağlık muayeneleri

Anasayfa » Periyodik sağlık muayeneleri
Sağlık Raporu Almak İçin
Ek-2 / İşe Giriş / Periyodik Muayene sağlık raporunuzu almak için hemen bizimle iletişime geçin.

İrtibat Telefonu : 0507 198 44 52

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

OSGB işe giriş sağlık raporu; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen OSGB’lerden ilgili kurum için İSG-Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kurumlarınız için isgkatip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş raporu alınamaz.

OSGB İş yeri hekimleri; mevcut çalışanlar ve işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki risk ve tehlikelerini belirler ve iş yeri sağlık gözetimlerini yaparlar.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık muayene formu (Ek2) raporu ile belirlenmesi zorunludur.

İşin devam etme süresi zarfında asgari olarak çok tehlikeli gruptaki işlerde yılda 1, tehlikeli gruptaki işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli gruptaki işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanması gerekmektedir. Engin OSGB İşyeri hekiminin gerekli olduğuna kanaat getirmesi halinde ise sağlık raporu(Ek-2) işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN ALINIR?

Gerek işe giriş işlemlerinde işçi özlük dosyasının olmazsa olmazı olarak kabul edilen, gerekse de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanının da en önemli konularından birini teşkil eden Ek2, işe giriş ve periyodik sağlık raporu için nereden sağlık raporu alabilirim  sorusunun cevabı oldukça merak edilen ve sıkça aratılan bir konu olmaktadır. Bunun yanı sıra, raporun maliyetleri kim tarafından karşılanmalı? Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli gruplarda  ve 50’ den az  veya çok çalışanı olan işletmeler için çalışanlar raporlarını nereden almalı?  benzeri sorular, çoğu işveren ve işçiler için cevaplanamaz hale gelmiştir.

İşe Giriş raporu veya Periyodik Sağlık muayene Raporunun hangi hallerde alınması ve periyodik olarak takip edilmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası 15. Maddesinde açıklanmaktadır.

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (1) İşveren;

  1. a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
  2. b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazaları, meslek hastalıkları gibi  veya sağlık nedeniyle bir en fazla kez tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devam etmesi süresince, çalışanın ve işin türü ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren ve ispatlayan sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)

(3) Bu yasal düzenleme kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. on’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli grupta yer alan işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Sonuçlanan Raporlara itiraz Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık kontrolünden doğan masraf yükü ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işletme sahibi tarafından karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan işyeri personelinin özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri kişisel veri kapsamında gizli tutulmak zorundadır.

İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU NASIL DOLDURULUR?

Ek-2 / İşe Giriş / Periyodik Muayene Forumu’nda İşyeriyle ilgili İşyerinin Ünvanı, SGK Sicil Numarası, Adres gibi bilgiler yer almakta. Personel için İşçinin Ad-Soyad, TC kimlik No, Doğum Tarihi(ay, gün yeterlidir), ev adresi gibi kişisel bilgilerin yanında talep edilmesi durumunda bir adet fotoğraf ve “İşe giriş/periyodik muayene olmayı kabul ettiğimi ve muayene sırasında forma yazılması için verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.” Şeklinde beyan metni ve bunun hemen altında içerisine kendi adını ve soyadını yazarak imza atılacağı yer bulunmaktadır.

İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun diğer kısmında “Tıbbi Anamnez şeklinde hazırlanmıştır, evet hayır ile cevaplanacak sorular yer almaktadır.
Tıbbi Anamnezden sonra gelen “Fizik Muayene Sonuçları” kısmıdır. Burada fiziki muayene sonuçlarının değerlendirildiği bölümdür.
İşe Giriş / Periyodik Muayene Formunun son sayfasında, “Laboratuvar Bulguları” ve “Kanaat ve Sonuç” kısmı yer almaktadır. İşe Giriş Sağlık raporu çalışamaz veya çalışabilir ya da ileri tetkik sonuçlarına göre tekrar değerlendirilmeli olarak sonuçlanabilir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporu OSGB işyeri hekiminden alınır. fakat, laboratuvar tahlili Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve yetkili laboratuvarlardan yapılarak İş başvurusu yapılan işyerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSGKATİP” siteminde kayıtlı OSGB işyeri hekiminden alınır.Benzer şekilde, 6552’nin 16. maddesi ile de;

“MADDE 16- 6331 sayılı Yasa’nın altıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen ‘işyeri hekimi ve’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli grupta yer alan işyerlerinde’ ibaresi; bendin sonuna ‘Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli grupta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler’ cümlesi eklenmek suretiule güncellenmiştir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece postasında çalışabilir sağlık raporu için gece çalışma süresinin saat aralığını mevzuata göre irdelemek gerekir. Gece vardiyası çalışma saati en geç saat 20.00’den başlamak kaydıyla en erken sabah saat 06.00’ya kadar en fazla 11 saat süren saat aralığıdır.

Normal mesai çalışması süresinin yarısından çoğu akşam sekiz ila sabah saat altı arasına yani gece dönemine rast gelmesi gece çalışması olarak sayılır. Gece çalışmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili bazı Yönetmelikler, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. İşveren, gece postası döneminde çalışacak işçileri gece vardiyasında ya da postasında çalıştırmadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar.

Gece çalışabilir sağlık raporu için T.C. Çalışma Bakanlığının mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamakla birlikte gece çalışabilir sağlık raporu hakkında birçok sorunun net cevabı mevzuatta henüz tam olarak yer almamaktadır fakat halk arasında Ek-2 olarak bilinen yani İşe giriş formu / periyodik muayene sağlık raporu ile bu işlemler yapılmaktadır. “Gece çalışabilir sağlık raporu nasıl alınır? Gece vardiyasında çalışabilir raporu nasıl verilir, Gece çalışabilir raporu nasıl alınır, Gece çalışabilir raporu nereden alınır, Gece çalışabilir raporu örneği, Gece vardiyasında çalışabilir raporu, Gece çalışması sağlık raporu örneği, Gece postasında çalışabilir raporu, Gece çalışmaya uygundur raporu ile ilgili aramalar, Gece vardiyası sağlık raporu”

İşyeri hekimleri Ek2 yada işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramasında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için ek laboratuvar tetkik ve tahlilleri talep ederek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna “Gece Çalışabilir“ ibaresini de yazarak sağlık raporunu verir.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksek yerlerde çalışmalarında işçinin çalışmasına, işini yapmasına bir engel olmadığının gösterildiği sağlık raporudur. İSG sınırları içinde yüksekte çalışma raporuna yer verilebilir. İşyeri hekimi tarafından yüksek yerlerde çalışma yapacak kişilerden normal tetkiklere ek olarak laboratuvar tetkikleri istenir. Sonuçlara göre hekim tarafından verilen sağlık raporunda ‘’yüksekte çalışabilir’’ yazılı onayı verilmelidir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

İş için sağlık raporları, yetkili OSGB’lerden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

Kurumumuz aracılığıyla bu Kapsamda;

Tüm sektörler için İş Sağlık Raporu ;

Kapsam;

Solunum Foksiyon Testi (SFT)

Odiometri (ODİO)

Ön Arka Akciğer Grafisi

Tam Kan Sayımı

Tam İdrar Tetkiki

Ağır İş Sağlık Raporu

Sektörlere Göre İlave Testler;

Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren Portör Raporu + Sağlık Raporu verilmektedir.

Portör Taramasında Kapsamında;

A/P AKCİĞER GRAFİSİ

Gaita Kültürü

Burun, Boğaz Kültürü

Gaita Mikroskopisi

İşe Giriş Sağlık Raporu

Firmaların isteğine çeşitli tetkikler.

Çeşitli iş kolları ve sektörlere giren kişiler için işe giriş sağlık raporu yapılmaktadır.

Engin OSGB işe giriş sağlık raporu ve periyodik sağlık raporu konusunda hizmetinizdedir. İşyeri Hekimlerimiz işe giriş raporu ve periyodik sağlık muayenelerinde mesleki ahlak ve sorumluluk bilinciyle çalışmaktadırlar.


OSGB Hizmetlerini Neden Engin OSGB’den Almalısınız?

2013’ten beri iş güvenliği sektörünün içinde olan ve 2014 yılından bu yana Engin Danışmanlık adı altında iş güvenliği danışmanlığı yapan Engin OSGB, şuanda 10’dan fazla uzman ve hekimle 500’den fazla Dünya markasına devamlı hizmet veriyor. İş güvenliği sektöründe bir ilki başararak, kendi bünyesinde 2018 yılında geliştirmeye başladığı Kendi İSG Portal yazılımıyla sektörün lideri ve en vizyoner firması oldu.


Engin OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak İSG hizmetleri veriyoruz, talep ve istekleriniz konusunda web sitemiz üzerinden fiyat teklifi alabilir yada 0216 389 72 83 telefon numarasını arayarak ücret Bilgisi öğrenebilirsiniz. Ayrıca bilumum iş güvenliği hizmetleri için güncel kampanyalarımızı takip ediniz.

%100 müşteri memnuniyeti ilkesi ve en uygun fiyat garantisi ile Bakanlık onaylı yetkili kurumumuzdan osgb hisip kalite standartlarında hizmet almak için hemen teklif alın vakit kaybetmeden sizde değerli müşterilerimiz arasında yer alın

İşlemleriniz profesyonel kadro ve tecrübeli uzman Ekibiniz tarafından en hızlı şekilde sorunsuz yapılsın işiniz Engin osgb ile güvende olsun

İş sağlığı hizmetlerinde işe giriş raporlarının hazırlanması, sağlık tetkiklerinin kontrol edilmesi ve meslek hastalıklarının takibi iş hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

İş güvenliği hizmetlerinde risk analizi, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi ve zimmet formu(KKD) hazırlanması konularında sizlere yardımcı olmaktayız.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu kapsamında bakanlık iş müfettişleri İSG katip sistemi üzerinden onaylı sözleşmelerin kontrolünü yapabilmekte olup ayrıca katip sözleşmesi (iş güvenliği uzmanı atamaları ve işyeri hekimi atamaları) olmaması durumunda sistem üzerinden geçmişe dönük cezalar yazılmaktadır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Bizimle İletişime Geçin !

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Ara