Bağlarbaşı Mh. Şehzade Sk. No:2A Maltepe/İstanbul
0216 389 72 83         0530 909 00 65         TEKLİF AL
tr

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Dünya’da ki ve Türkiye’deki sanayileşmeye, teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle iş yerlerinde çalışanların güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.. Bazı tedbirleri OSGB desteği alınarak ile önceden alarak iş yerlerini daha güvenli hale getirmek gerekmektedir.

İş Kazası

Sanayileşmenin ciddi sonuçlarından biri olarak, iş yerlerinde iş kazalarının sayısı büyük oranda artmıştır. Başlangıçta bu kazalar işverenler tarafından göz ardı edilirken, zaman içinde oluşan kazalar sonucu üretim kayıpları ile artan kaza masrafları ile oluşan maliyetler işverenlerin iş kazalarına karşı önlem alma zorunluluğunu ve mecburiyetini getirmiştir.

WHO, iş kazalarını önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay şeklinde tanımlamış iken, ILO ise iş kazalarını belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay olarak tanımlamıştır

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun on üçüncü maddesine göre, iş kazası aşağıda verilmiş olan bazı durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve kaza anında veya sonrasında sigortalıyı beden ve/veya ruh sağlığını bozan olaylardır. Bunlar;

  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında gerçekleşen olaylardır
  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu anda,
  • Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere tayin edilmesinden dolayı asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
  • Emziren annenin çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ise iş kazası, “iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da fiziksel olarak engelli hale getiren olaylar” olarak tanımlanmıştır

İş kazalarının oluşması iki temel nedene bağlıdır. Bunlar, çalışanların güvensiz davranışları ve iş yerindeki güvensiz fiziki koşullardır. İşin güvenliğine yönelik çalışmalarda her iki durum da incelenerek mutlaka önlem alınması gerekmektedir

Güvensiz Davranışlar

İşçinin bazı hatalı hal ve tavırlarından dolayı iş güvenliğini tehlikeye sokması durumudur. İşçilerin emniyet dışı hareketler yapmasında eğitim düzeyleri, tecrübe seviyeleri ve psikolojik durumları önemli bir yere sahiptir. İşçinin belirtilen bu kriterlere uygun olmayan iş miktarı ve fazla çalışma saatleri, iş güvenliği kurallarının bilinmemesi ve uygulanmaması, koruyucu ekipmanların uygun şekilde kullanılmaması veya işlevsiz duruma getirilmesi, emniyet katsayısı düşük malzeme kullanma, işleyen makine ve ekipmanlar üzerinde bakım çalışmaları yapma, gerek duyulmayan şakalaşmalar, çalışanın dikkatini dağıtan davranışlar emniyetsiz hareketler olarak değerlendirilir

Güvensiz Koşullar

İş güvenliğini bozan ve iş ortamını tehlikeli kılan faktörler çevre, makine ve malzeme kaynaklıdır. Yapılan işe uygun makine kullanılmaması, işe uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması, yetersiz teçhizat, tasarım kusurları gibi unsurlar güvensiz koşullardır

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı, ‘‘çalışanların kullanılan ekipman, malzeme ve çevresel etkilerden dolayı uğramış oldukları geçici veya kalıcı olabilen hastalık, sakatlık veya psikolojik arıza durumları ’’ şeklinde tanımlanabilir.

Meslek hastalıkları, uzun süre içerisinde ortaya çıkabilmesiyle iş kazalarından ayrılabilir; ancak kısa süre içerisinde de meydana gelebilen meslek hastalıklarına rastlamak mümkündür. Bir iş yerinde kısa veya uzun süre çalışmak, meslek hastalığına yakalanmanın bir şartı olarak görülebilir. Bu süre, etkisinde kalınan etmenlerin yoğunluğuna bağlıdır

5510 sayılı GSS Kanununun on dördüncü maddesine göre meslek hastalığı; “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple işin yürütüm sürecindeki şartları yüzünden uğradığı geçici veya süreli bedensel veya psikolojik engellilik halleri ’’ şeklinde tanımlanmaktadır

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün altmış dördüncü maddesinde belirtilene göre, meslekten kaynaklanan hastalıklara sebep olabilecek durumlar genellikle; kimyasal maddeler sonucu oluşan meslek hastalıkları, meslek grubuna yönelik cilt ve deri rahatsızlıkları, pnömokonyozlar ve mesleki şartlara göre değişen solunum rahatsızlıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, fiziksel şartlara bağlı meslek hastalıkları olarak beş grupta incelenmiştir.

Sonuç

İş kazaları sonucu yaşanan maddi ve manevi kayıplar başta çalışanlar olmak üzere işverenlere, firmalara ve Türkiye’ye büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açan sebeplerin tespit edilmesi, gereken önlemlerin alınıp denetlenmesi, daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmek için temel gerekliliklerden biridir.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında en önemli nokta, riskler ortaya çıkmadan önlemeye çalışmaktır. İlk olarak, birey-iş uyumuna dikkat edilerek çalışan niteliklerinin yetersizliği ile meydana gelebilecek iş kazalarının önüne geçilebilir. İkinci olarak, çalışanlarda iş güvenliği bilincinin oluşturulması, güvenli davranışların kazandırılması ve bu yönde gerekli eğitimlerin verilmesi şarttır. Sağlık ve güvenlik kültürü sadece işletmelerde değil, tüm topluma bu anlayışın yerleştirilmesi gerekmektedir. Sağlık ve güvenlik kültürü, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki paydaşlar olan işveren, iş gören, sendikalar, devlet ve toplum taraflarının aktif katılımı ile sağlanabilir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
Call Now ButtonHemen Ara